• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021
+

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021

Ο παιδικός σταθμός Α' επιλογής *

Ο παιδικός σταθμός B' επιλογής *

Στοιχεία Μητέρας

Ονοματεπώνυμο *

Πατρώνυμο *

ΑΔΤ *

ΑΦΜ *

Δ.Ο.Υ. *

Διεύθυνση Κατοικίας *

Δ/Τ Κοινότητα *

Τηλ. Οικίας *

Τηλ. Εργασίας *

Κινητό *

Το email σας *

Στοιχεία Πατέρα

Ονοματεπώνυμο *

Πατρώνυμο *

ΑΔΤ *

ΑΦΜ *

Δ.Ο.Υ. *

Τηλ. Εργασίας *

Κινητό *

Το email σας *


Mονογονεϊκή οικογένεια

ΝαιΌχι

Πολύτεκνη οικογένεια

ΝαιΌχι

Τρίτεκνη οικογένεια

ΝαιΌχι

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ < 67%

ΝαιΌχι

Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος

ΝαιΌχι

Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου)

ΝαιΌχι

Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά

ΝαιΌχι

Δύο γονείς εργαζόμενοι

ΝαιΌχι

Ένας γονιός εργαζόμενος

ΝαιΌχι

Άνεργοι και οι 2 γονείς

ΝαιΌχι

Αριθμός ανήλικων παιδιών στην οικογένεια*Οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα 2019Αριθμός παιδιών για την αίτηση

1234

Ονοματεπώνυμο 1ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 2ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 3ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


Ονοματεπώνυμο 4ου παιδιού *

Ημερομηνία Γέννησης *


ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του Παιδικού-Βρεφικού σταθμού όπως αυτοί διατυπώνονται στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Φ.Ε.Κ.4249/Β/5-12-2017 καθώς και στις Α.Δ.Σ 76/18.

Επίσης, συμφωνώ για την αποθήκευση, τήρηση και επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων των στοιχείων της αίτησής μου στο πληροφοριακό σύστημα Αξιολόγησης - Μοριοδότησης και για ένα έτος από την έκδοση οριστικής απόφασης επιλογής για λόγους συμμετοχής στη διαδικασία εγγραφής του/των παιδιών μου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Θέρμης.

Την παραπάνω συναίνεση και συγκατάθεσή μου, παρέχω ατομικά και ως ασκών τη γονική μέριμνα του/των παιδιών μου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα, αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.


Παρακαλώ αντιγράψτε το κείμενο της εικόνας στο πλαίσιο δεξιά.

captcha