• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Παιδιάτρου στο ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης

ΑΔΑ:ΩΑΥ2ΟΚ76-ΣΑ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                      Τρίλοφος,  30/05/2022   

Δ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ                                                                     Αριθ. πρωτ.:  2701       

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ                    

ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

=========================================

ΠΛΗΡ. : Αυγούστη Ελένη

Δ/ΝΣΗ : Τρίλοφος

Τ.Κ :      57500   Τρίλοφος

ΤΗΛ:     2392330221, 2392330208

FAX:     2392330226

 

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997
  • Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4765/2021
  • Τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 1 περ. στ του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015.
  • Την υπ’ αριθ. 43/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», που αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, έτους 2022, ειδικότητας Π.Ε. Παιδιάτρου

 

Εκδηλώνει ενδιαφέρον για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, στις παρακάτω ειδικότητες και κατηγορίες προσωπικού :

Ενός  (1) Ιατρού Παιδιάτρου, κατηγορίας ΠΕ

 

Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θέρμης, στην έδρα του Νομικού Προσώπου στον Τρίλοφο, στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου και θα κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Η σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄), προβλέπεται η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της οικείας περιφερειακής ενότητας, εφόσον τέτοιες εκδίδονται. Όμως από την υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης πρόσληψής τους εξαιρούνται οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία του Ν.Π. στον Τρίλοφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 03/06/2022 έως 13/06/2022 (08:00-14:00)

Η έναρξη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα αρχίσει στις 17/6/2022 μετά την λήξη της προηγούμενης.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

             Βιογραφικό σημείωμα

             Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

             Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου

             Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

             Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

      Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

      Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

             Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 24 έως 65 ετών.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ