• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021
+

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών,  συνολικά δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ).

Δείτε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ