• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού για δίμηνη απασχόληση στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Φύλαξης 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 44/2022 (ΑΔΑ: 9ΞΟ8ΟΚ76-ΠΛΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι  θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάωρης απασχόλησης,  διάρκειας έως δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283  παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007), τις διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999) και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση, 2022» για παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών, στο 2Ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης και στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών (κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων),  συνολικά επτά (7) θέσεων   προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ)με ειδικότητα ειδικής αγωγής

 

 

 

1 Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Έως 19/08/2022
(ΠΕ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

1 Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (κατεύθυνσης Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής

ή πτυχίο του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ. έτος 2006-2007) ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, Πτυχίο ή Δίπλωμα ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Έως 19/08/2022
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ) (ΠΕ) 2 Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Έως 19/08/2022
ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΤΕ) 1 Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 Έως 19/08/2022
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ) 2 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών  ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής-Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1977) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

 

Έως 19/08/2022

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή  τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
  3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι α. δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα β. διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων και ότι γ. δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από 28/5 έως και 06/06/2022,  στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213 & 214) από 8:00 πμ έως 15:00 μμ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Ν.Π.Δ.Δ. «kkpf@thermi.gov.gr» εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας.

 

ΑΙΤΗΣΗ-1