• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Aνακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με γιατρό ειδικότητας ΠΕ Παθολόγο.

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την ιατρική παρακολούθηση και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων των μελών των ΚΑΠΗ και των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», όποτε παρίσταται ανάγκη.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παθολόγου για χρονικό διάστημα από 5/10/2018 έως 4/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου, Τρίλοφος Τ.Κ. 57500

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17/9/2018 έως και 26/9/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, ειδικότητα)
  • Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση