• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ

Την Παρασκευή 16/7 εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ΚΑΙ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.)

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 03/08/2021 και ώρα 23:59 και μόνο ηλεκτρονικά. Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται,  θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf. 

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την «Αίτηση Συμμετοχής» στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, “Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Χρονοδιάγραμμα : Υποβολή αιτήσεων-Αποτελεσμάτων

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων-Αποτελεσμάτων Ημερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων 19/7-03/8/2021
Προσωρινοί πίνακες Αποτελεσμάτων 09/8/2021
Υποβολή Ενστάσεων 10-12/8/2021
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/8/2021

 

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr,  paidikoi.eetaa.gr. Οι ωφελούμενοι – κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω SMS.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση έχουν:

  1. οι εργαζόμενες στην Ελλάδα που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες.
  2. Οι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(α’ & β΄βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες θέσεων Β3 (προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών) και Δ (παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιαδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020
  • Δικαιολογητικά απασχόλησης/ανεργίας
  • Δικαιολογητικά αναπηρίας

Αναλυτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά περιγράφονται στην συγκεκριμένη πρόσκληση (Άρθρο 5)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Το προσωπικό του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης, θα παρέχει στους γονείς συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχο δικαιολογητικών, συμπλήρωση αιτήσεων κ.λ.π.) μόνο τηλεφωνικά καθ΄όλη τη διάρκεια προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα τηλέφωνα: 2392330214, 2392330213 και 2392330224.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Να επισημάνουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερωθείτε από τους Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στις 9/8/2021 εάν η αίτησή σας είναι πλήρης.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσετε σε υποβολή ένστασης από 10-12/8/2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια χρειαστεί επικοινωνήστε μαζί μας.