• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2019»

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει σύμβαση για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου, Τρίλοφος Τ.Κ. 57500

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 07/10/2019 έως και 11/10/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ_2018