• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ.17/1996, από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 το Ν. 4412/2016 και το Ν.4555/18, προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ένα (1) Ιατρό Εργασίας και ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας, οι οποίοι θα αναλάβουν χρέη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για τους 160 εργαζόμενους του ΝΠΔΔ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.docx

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ