• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
 • +30 2392 330 221
 • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ (Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α), Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 116/2006 τεύχος Α), Π.Δ. 410/95)

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» προκηρύσσει δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμετάλλευση του κυλικείου, στεγασμένου εντός του καταστήματος Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Ν. Ραιδεστού.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ, Πλατεία Δημαρχείου, Τρίλοφος. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) έτη αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης, που θα γίνει μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον εξακολουθεί και λειτουργεί το Κ.Α.Π.Η. Ν. Ραιδεστού.
 2. Το ελάχιστο όριο προσφοράς, ως μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) ευρώ, οι προσφορές των πλειοδοτών πρέπει να γίνονται ανά δέκα (10,00€) ευρώ τουλάχιστον, απαγορευμένης μικρότερης προσφοράς. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
 3. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
 • Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
 • Συνταξιούχοι οποιοδήποτε ταμείου.

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  • Βεβαίωση του Δήμου Θέρμης ότι δεν οφείλει στον Δήμο ο ίδιος και ο εγγυητής του.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του.
  • Φορολογική ενημερότητα του ίδιου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αυτός που συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
  • Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 60,00€ (10% της ετήσιας πρώτης προσφοράς). Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες μετά το τέλος του διαγωνισμού.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά το τέλος του

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:23923-30220 Αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Γκιουζέλης. Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείτε στους ενδιαφερόμενους μέχρι και της 14/09/2015.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ