• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Διακήρυξη για Μίσθωση λεωφορείων και Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ)

O πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δήμου Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ Θέρμης και τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», προϋπολογισμού 53.980,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%.

Η υπηρεσία αφορά την μίσθωση λεωφορείων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 2021», «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2021» «ΘΑΛΑΣΣΑ 2021» και «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2021» για τα 3.000 περίπου μέλη των ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης, τη μίσθωση λεωφορείων για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2021» ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» και τη μίσθωση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ), όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην από 18/03/2021, με αριθμό 1/2021 Μελέτη του Νομικού Προσώπου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΠΔΔ, οδός Πλ. Δημαρχείου, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500, τηλ. 23923 30219 την Πέμπτη 13-05-2021, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών η Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 10:30 π.μ., με ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. στον ως άνω περιγραφόμενο τόπο.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω καταληκτική ημέρα και ώρα.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι όροι διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1475/21-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008505161) εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 27/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης.

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ 2021

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΔ