• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/120520.cloudwaysapps.com/tpuwnydfqd/public_html/wp-content/themes/thermi/header.php on line 98

Όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης λεωφορείων

Το ΝΠΔΔ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα υπηρεσίας του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2018» και τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»  για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ 2018