• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Εγγραφές στους Βρεφ/κούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης
+

Όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης λεωφορείων

Το ΝΠΔΔ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα υπηρεσίας του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2018» και τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»  για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2018».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ 2018