• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης 2018

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, 8ωρης απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση, έτους 2018, συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:

  • Έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
  • Έναν (1) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ