• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
 • +30 2392 330 221
 • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Αιτήσεις φιλοξενίας βρεφών & νήπιων για τη σχολική περίοδο 2020-2021
+

Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 4ωρης απασχόλησης

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων,  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για τη λειτουργία των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα ένα (1) άτομο ΠΕ Εικαστικών εν ελλείψει ΔΕ Εικαστικών και ένα (1) άτομο ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης 2018

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, 8ωρης απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση, έτους 2018, συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:
 • Έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
 • Έναν (1) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη  καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού συνολικά ενός (1) ατόμου,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για τη λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», ειδικότητας ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, 4ωρης απασχόλησης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒ ΟΡΙΣΜ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)» & «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) και συγκεκριμένα:
 • 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)
 • 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)
 • 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ (4ωρης απασχόλησης)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf ΑΙΤΗΣΗ.doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.doc ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.doc  

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης ΔΕ Οδηγό Λεωφορείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 123/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΒΠ90Κ76-87Ν),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, πλήρους απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση, έτους 2016, συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:
 • Δύο (2) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 • Έναν (1) ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • Έναν (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 77/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α32ΟΚ76-Β56),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,
 • Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (6ωρης απασχόλησης)
Ανακοίνωση

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΟΚ76-ΝΛ0),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) «αγκαλιά-ζω», για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (4ωρης απασχόλησης)
 • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (8ωρης απασχόλησης)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ30ΟΚ76-4ΘΛ), ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (8ωρης απασχόλησης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Ανακοίνωση 2μηνης