• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
  • +30 2392 330 221
  • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

Διακήρυξη για Μίσθωση λεωφορείων και Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Λευκό Ταξί)

O πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δήμου Θέρμης προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με το άρθρο 27 Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών ΚΑΠΗ Θέρμης και τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», προϋπολογισμού 74.667,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 13%.

Η υπηρεσία αφορά την μίσθωση λεωφορείων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 2022», «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2022» «ΘΑΛΑΣΣΑ 2022» και «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2022» για τα 3.000 περίπου μέλη των ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης, τη μίσθωση λεωφορείων για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2022» ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» και τη μίσθωση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ), όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην υπ.αριθμ. 1/2022 Μελέτη του Νομικού Προσώπου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 18-03-2022 και ώρα 10:00.

Οι όροι διακήρυξης με αρ. πρωτ. 777/22-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010100931) εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 11/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης.