• Πλατεία Δημαρχείου 1, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500
 • +30 2392 330 221
 • +30 2392 330 226

Thermi Thermi

ΦΕΚ Σύστασης

ΦΕΚ Σύστασης

Αριθμ. απόφ. 103/11 (ΦΕΚ 1101 Β/2-6-2011) : Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Δή­μου Θέρμης και σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 112 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ­θρων 239-241 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
 2. Το υπ’ αριθμ. οικ. 4569/2011 (εγκύκλιο 11) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Α) Τη συγχώνευση των κάτωθι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Θέρμης:

 1. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θέρμης (πρώην Ι.Β.Σ.Θ.)» το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 26993/27.6.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι­φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 938/Β΄/ 8.7.2003).
 2. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός» στο Δήμο Θέρμης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 170/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και με την υπ’ αριθμ. ΕΣ 54829/12-02-1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 124/Β΄/05-03-1996)
 3. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός» στο Δήμο Βασιλικών, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 41/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και την υπ’ αριθμ. 11096/17.4.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι­φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 609/Β΄/2001).
 4. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» στο Δήμο Θέρμης, το οποίο προήλθε από συγχώνευση των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θέρμης με την υπ’ αριθμ. 5/2003 από­φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 2.428/23.1.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ­ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 136/Β΄/10.2.2003).
 5. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Α΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βασιλικών», το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 143/1999 απόφα­ση Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και την υπ’ αριθμ. 23508/30.7.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι­φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1666/Β΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31/2009 από­φαση Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και την υπ’ αριθμ. 4483/3.3.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι­φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 674/Β΄/ 13.4.2009).
 6. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μίκρας», το οποίο προήλθε από την συγχώνευση των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μίκρας με την υπ’ αριθμ. 225/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 49428/4.2.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε­ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 405/Β΄/29.3.2005).
 7. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Βασιλικών», το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και την υπ’ αριθμ. 29056/18.12.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε­ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1626/Β΄/31.12.2002), όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 130/2003 απόφα­ση Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και την υπ’ αριθμ. 14775/03/30-12-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε­ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 68/Β΄/24.1.2005).
 8. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας», το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/1996 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδίας και την υπ’ αριθμ. ΕΣ. 17766/20.6.1996 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 555/ Β΄/10.7.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 257/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας και την υπ’ αριθμ. 1296/15.2.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 271/Β΄/3.3.2006).
 9. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης», το οποίο προήλθε από την συγχώνευση των Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου Θέρμης με την υπ’ αριθμ. 6/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 2429/23.1.2003 από­φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 136/10.2.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 188/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 27492/17.7.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κε­ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1160/Β΄/28.8.2006).
 10. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Θέρμης», το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/1998 απόφαση Δημοτικού Συμβου­λίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 37523/7.12.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα­κεδονίας (ΦΕΚ 1319/Β΄/31.12.1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 27491/17.7.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο­νίας (ΦΕΚ 1160/Β΄/28.8.2006).

Β) Τη σύσταση ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο Δήμο Θέρμης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 3852/2010, ως εξής:
Επωνυμία:
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».
Κατηγορία:
Συγχωνευμένο νομικό πρόσωπο του Ν. 3463/2006.

Σκοποί:
Α. Παιδική και βρεφονηπιακή Μέριμνα
Εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με:

 • Τη λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών, απο­κεντρωμένων σε όλη την έκταση του Δήμου Θέρμης.
 • Την ανάπτυξη και υποστήριξη της Προσχολικής Αγωγής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε ηλικίας.
 • Την υλοποίηση δράσεων καθημερινής φύλαξης, δημιουργικής απασχόλησης, φροντίδας, διατροφής, δι­απαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας βρεφών και νηπίων, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Την ανάπτυξη ειδικών παιδαγωγικών προγραμμά­των περιβάλλοντος, κυκλοφοριακής αγωγής, διατροφής, μουσικής προπαιδείας, κ.λπ. καθώς επίσης και την από­κτηση ειδικών γνώσεων και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων (συναισθηματική, κοινωνική, νοητική, σωματική).
 • Την τακτή ιατρική παρακολούθηση των, φιλοξενού­μενων στους σταθμούς, νηπίων για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παιδικών ασθενειών.
 • Την εξάλειψη διαφορών που προκύπτουν από το μορφωτικό, κοινωνικό και πολυπολιτισμικό επίπεδο και περιβάλλον των γονέων και των παιδιών.
 • Την ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς σε θέματα εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, προόδου και ιδι­αίτερων συμπεριφορών των παιδιών, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος διαπαιδαγώγησής τους.
 • Τη βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, για την κοινωνικο­ποίηση και συναντίληψη κοινών δράσεων και συλλογικών εργασιών.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
 • Την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συμμετοχή των γονέων σε θέματα αγωγής, διαπαιδαγώγησης και σχέσεων με τα παιδιά τους στις προσχολικές ηλικίες.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

Β. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προστασία και αλλη­λεγγύη, με στόχο την προστασία και φροντίδα των ευ­αίσθητων κοινωνικών ομάδων, με τη:

 • Τη λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχα­γωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
 • Την ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, επιμόρφωση και δημι­ουργική απασχόληση της τρίτης ηλικίας.
 • Τη λειτουργία αποκεντρωμένων εντευκτηρίων της τρίτης ηλικίας.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, Κέντρων ημερή­σιας φροντίδας, κέντρων διημέρευσης, για όλες τις κοι­νωνικές ομάδες.
 • Τη λειτουργία του κοινωνικού πρατηρίου.
 • Τη μέριμνα για τη στήριξη απόρων, αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών.
 • Τη λειτουργία κέντρου υποστηρικτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευ­παθών κοινωνικών ομάδων και στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων καθώς και συμβουλευ­τικής στήριξης για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
 • Την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στη νεολαία του δήμου.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση και την αποτροπή του αποκλεισμού όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και της τρίτης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Την ενημέρωση και τη συνεργασία της κοινωνίας και των σχετικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και των ηλικιωμένων.
 • Την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτο­μίας σχετικά με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την Τρίτη ηλικία.

Στους σκοπούς του νομικού προσώπου δημοσίου δι­καίου περιλαμβάνονται επίσης:

 • Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε δίκτυα κοινωνικής και προνοιακής πολι­τικής των ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ.
 • Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών πλη­ροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του Internet και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων για τους σκοπούς του ΝΠΔΔ.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η υποστήριξη ενεργειών συμμετοχής, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η αξιολό­γηση και η διάδοση προγραμμάτων, εθνικών ή της E.Ε.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη της περιοχής του δήμου Θέρμης στους παραπάνω τομείς.

Διάρκεια του νομικού προσώπου:
Η διάρκεια του νομικού προσώπου ορίζεται σε πενή­ντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδρα του νομικού προσώπου:
Έδρα του Νομικού προσώπου ορίζεται η Δημοτική Ενό­τητα Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
Στην περιφέρεια του Δήμου Θέρμης είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή πα­ραρτημάτων των ανωτέρω νομικών προσώπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι κοινω­νικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϊστά­μενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου υπάλληλος της αποκε­ντρωμένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Περιουσία του νομικού προσώπου:
Περιουσία του νομικού προσώπου είναι η κινητή και ακί­νητη περιουσία των συγχωνευομένων νομικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Διοίκηση:
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ­βούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 • οκτώ (8) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποί­ων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία.
 • επτά (7) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 • σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των δημοτών – κατοίκων.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο μισό της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη του.

Πόροι του νομικού προσώπου:

 • Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου.
 • Κρατικές επιχορηγήσεις.
 • Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη­ρονομιές και κληροδοσίες.
 • Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν.
 • Πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προ­γράμματα.

Λύση του νομικού προσώπου:
Το νομικό πρόσωπο καταργείται:
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω­μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από από­φαση Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νομικά πρόσωπα μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευ­ση της συστατικής του πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Καθολική Διαδοχή:
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαι­τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Λοιπές Διατάξεις
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ­τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 5.070.000,00 €, η οποία θα βαρύνει την ΚΑ 00-6715.001 πίστωση του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμης.
Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα προβλέπεται ανάλογη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρ­μης σύμφωνα με την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου για τη λειτουργία του συγκεκριμένου νομικού προσώπου.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέρμη, 2 Μαΐου 2011

Δείτε εδώ αναρτημένη την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.